خرید لباس ثلث افزایش تعداد فرمانداران تهران به 11 نفر

وزیر كشور از آماده شدن طرحی خبر داد كه بر اساس آن ، تعداد فرمانداران تهران به 11 نفر افزایش می یابد.به گزارش شبکه خبر مصطفی محمدنجار در نخستین نشست شورای اداری استان تهران با محوریت تحول اداری ،تحول اقتصادی افزود: یك فرماندار هم جدای از تهران خواهد بود كه در مجموع 12 نفر می شوند.وزیر كشور بحران، امنیت و جمعیت را از مسایل ویژه این استان دانست و گفت: تهران روی سه گسل اصلی قرار دارد كه در صورت فعال شدن، آثاری به دنبال خواهد داشت و ما باید آماده مواجه شدن با بحران باشیم .وی مسایل امنیتی استان تهران را نیز مهم خواند و افزود: دشمنان به علت پایتخت بودن تهران، به دنبال ایجاد فتنه به ویژه تهدید نرم هستند كه مدیران باید هوشیار باشند.محمدنجار با بیان اینكه این سه موضوع می طلبد كه ما تجدید ساختار كنیم ، تصریح كرد : اگر این فرمانداری ها و استقرار دستگاه ها در نقاط مختلف شهر شكل گیرد، ارائه خدمت به مردم تسهیل خواهد شد.وی گفت: بحث استان شدن كرج نیز به عنوان استان البرز در مجلس مطرح شده است.